Regulamin

REGULAMIN

1. Sklep biardzki.com jest prowadzony przez firmę:

Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sławomir Biardzki ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn NIP: 8211006937, REGON: 710017790

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

8. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://biardzki.eu/Regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz
w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu biardzki.com, należy je wszystkie wyłączyć.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo.

(Lublin, 09.01.2014)

/ REGULAMIN

 

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży oferowanych produktów przez Sławomira Biardzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sławomir Biardzki, ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8211006937, REGON: 710017790, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez niego sprzedaży.
Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Kupujący oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Biardzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sławomir Biardzki, ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn, NIP: 8211006937, REGON: 710017790, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju oraz serwis aukcyjny allegro.pl (w przypadku dokonania zakupu przez serwis aukcyjny allegro.pl)
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna – sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Zakład Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sławomir Biardzki.
Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby wykonujące pracę na rzecz Zakładu Mechaniki Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sławomir Biardzki, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia, banki, serwis aukcyjny allegro.pl (w przypadku dokonania zakupu przez serwis aukcyjny allegro.pl), firmy kurierskie, Poczta Polska.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po jej wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami wynikającymi z odpowiedzialności cywilnej za nienależyte wykonanie umowy.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
Do zawarcia umowy dochodzi pomiędzy Sprzedającym a Kupującym korzystającym z opcji „Kup Teraz” z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji poprzez kliknięcie na „Kup Teraz”.
W przypadku licytacji do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą aukcji dochodzi z chwilą przybicia. Do przybicia dochodzi na rzecz Kupującego, który w chwili zakończenia aukcji zaoferował najwyższą cenę.
Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej aukcji podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Kupujący jest informowany na stronach internetowych aukcji.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Kupujący może skorzystać z form płatności elektronicznej.
Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie.
W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem Kupujący obowiązany jest do
dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie ………………………. od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W treści przelewu bankowego Kupujący powinien podać imię i nazwisko/nazwę firmy i login oraz numer transakcji.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wypranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez niego w formularzu zamówienia adres.
V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostawa produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe)są wskazywane Kupującemu na stronie internetowej aukcji oraz w trakcie składania Zamówienia.
Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do ……………………, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć ……………………………..
Początek biegu terminu dostawy produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego – od dnia zaksięgowania całej kwoty należnej za zakupiony towar wraz z kosztami.
w przypadku dokonania zakupu w formie za pobraniem od dnia dokonania zakupu za pomocą systemu Allegro.
VI. REKLAMACJA PRODUKTU
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta oraz w Kodeksie Cywilnym.
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
pisemnie na adres: ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biardzki.eu
5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy; oraz
3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt VII ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
pisemnie na adres: ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biardzki.eu
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w pkt. XI Regulaminu aukcji.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem na adres: ul. Północna 34, 08-106 Zbuczyn.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
w przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.
Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
IX. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jego stronach są jego własnością. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Sprzedającemu.
Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim jakichkolwiek treści znajdujących się na stronach Sprzedającego wymaga jego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sprzedającym a Kupującym jest sąd powszechny właściwy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

XI. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA